Close
ALGEMENE VOORWAARDEN BVBA IMPULS.E

1.GELDIGHEID – TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van de BVBA IMPULS.E m.b.t. verkoop, levering, werken of onderhoud. Bij bestelling, het geven van een opdracht, aanvaardt de contractant onderhavige algemene voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de contractant.

1.2 Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken heeft dit geen wijziging tot gevolg voor de andere punten van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Dit zal in geen geval een reden kunnen uitmaken om deze voorwaarden als nietig te beschouwen.

2.OFFERTES EN BESTELLINGEN – ANNULATIE

2.1 Onze prijzen zijn BTW exclusief en gelden slechts voor de gespecificeerde producten, werken en parameters (vb. afmetingen, leveringsdatum, datum uitvoering werken,….) zoals opgenomen in de offerte. Wat niet werd opgenomen in de offerte, is niet inbegrepen en kan leiden tot een meerkost. Tevens, elke wijziging aan de offerte door de contractant, doet de globale prijs vervallen. BVBA IMPULS.E is alsdan gerechtigd een nieuwe prijs te maken op basis van de nieuwe gegevens, en bijkomende kosten aan te rekenen.

2.2 Indien materiaalprijzen, lonen, sociale en/of andere overheidslasten, zoals invoerrechten, vrachten of verzekeringspremies worden verhoogd, zelfs nadat wij de bestelling schriftelijk hebben bevestigd, zijn wij gerechtigd de aan ons verschuldigde prijs, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften, dienovereenkomstig te wijzigen. BVBA IMPULS.E zal dergelijke prijswijziging schriftelijk melden. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen 8 dagen vanaf melding, heeft de contractant aanvaard.

2.3. Onze offertes vervallen indien zij niet ondertekend worden door de contractant binnen 30 dagen na uitgifte. Ondertekening geldt als aanvaarding door de contractant.

2.4 Onze offertes zijn vrijblijvend. Elke ondertekende offerte is slechts verbindend voor ons indien zij door ons schriftelijk bevestigd. Dit geldt ook voor bestellingen.

2.5 Wanneer de opdrachtgever een door hem gedane bestelling annuleert, of zijn contract verbreekt, zijn wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire schadeloosstelling ad. 30% van de totale bestelling/offerte, behoudens bewijs van meerschade of behoudens hogere contractueel bepaalde percentages. In elk geval kan de contractant niet meer annuleren vanaf dat de gehele of gedeeltelijke levering is tussengekomen.

3. DOCUMENTATIE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

3.1 De gegevens (prijzen, maten, gewichten, en andere eigenschappen van onze goederen) vermeld in documenten uitgaande van BVBA IMPULS.E, zijn louter informatief en dienvolgens niet bindend.

3.2 BVBA IMPULS.E behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor, en zulks in de meest ruime betekenis. Zonder uitdrukkelijke toestemming van ons, kunnen geen kopies worden gemaakt van welkdanig document ook, noch kunnen deze documenten meegedeeld worden aan derden.

4. LEVERING, OPLEVERING en ONDERHOUD

4.1 De termijnen en data worden in ieder geval verlengd met de periode waarbinnen de opdrachtgever zelf in gebreke blijft om aan de krachtens de overeenkomst tussen partijen rustende voorwaarden te voldoen.

4.2 Wanneer BVBA IMPULS.E wordt geconfronteerd met een situatie van overmacht, worden de termijnen van levering en/of uitvoering van werkzaamheden eveneens verlengd met de termijn waarin deze overmachtsituatie heeft bestaan en de overeenkomst niet kon worden uitgevoerd. Niet-tijdige levering van de materialen door de producent of derden, staking, oorlog, brand, vallen onder andere doch niet restrictief onder overmacht.

4.3 Overschrijding van de leveringsdata-/uitvoeringstermijnen door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever nooit het recht op vergoeding van enige schade, van welke aard ook, of op verbreking of ontbinding van de overeenkomst, noch voor een deel noch voor het geheel, of op niet-nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan behoudens kennelijk onredelijke wanprestatie van BVBA IMPULS.E (zware fout).

4.4 BVBA IMPULS.E behoudt zich het recht voor om een bestelling of een opdracht in haar geheel dan wel in gedeelten te leveren/uit te voeren. In voormeld geval factureert BVBA IMPULS.E in gedeelten per geleverde/uitgevoerde fase en zulks overeenkomstig de betalingsmodaliteiten opgenomen in artikel 6.

4.5 In het geval de contractant een factuur van de BVBA IMPULS.E niet heeft voldaan op de vervaldag, heeft de BVBA IMPULS.E, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, het recht om de verdere uitvoering van de gehele overeenkomst te schorsen tot aan het moment van algehele betaling.

5.EIGENDOMSVOORBEHOUD en RISICO

5.1 Tot aan de volledige betaling door de contractant, met inbegrip van de intresten en kosten, en de afwikkeling van alle verplichtingen door de contractant voortkomende uit de overeenkomst, blijven al de goederen en gebruikte materialen eigendom van BVBA IMPULS.E. Wij houden ons het recht voor al de goederen terug op te halen bij niet-betaling en al onze prestaties op te schorten, zelfs deze voortvloeiende uit een andere offerte dan de kwestieuze. Tot het moment van volledige kunnen de door BVBA IMPULS.E niet onroerend door bestemming worden.

5.2 Van zodra de goederen zijn geleverd, draagt de contractant het risico voor alle schade, van welke aard ook, dewelke hetzij aan hetzij door deze goederen mocht ontstaan.

6. FACTURATIE, BETALING en VORDERINGSSTATEN

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de betaling contant op de exploitatiezetel van BVBA IMPULS.E. Prijzen zijn exclusief BTW en andere accijnzen.

6.2 De factuur wordt pas als voldaan beschouwd indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen werd door BVBA IMPULS.E, met inbegrip van kosten en intresten en verhogingsbedingen. Compensatie is niet toegestaan.

6.3 Betalingen verricht in handen van tussenpersonen of aangestelden dewelke hiertoe niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn gemachtigd door BVBA IMPULS.E zijn ongeoorloofd.

6.4 BVBA IMPULS.E is ten allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de volgens haar nodige zekerheidsstellingen en waarborgen op te vorderen, alvorens haar werkzaamheden of leveringen verder te zetten.

6.5 De contractant is steeds gehouden, vooraleer te betalen, het rekening nummer dat vermeld is op de factuur van BVBA IMPULS.E te controleren met het rekening nummer zoals vermeld op de website van BVBA IMPULS.E, teneinde ‘factuurfraude’ te vermijden. BVBA IMPULSE neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich bij betaling door de contractant op foutieve en/of frauduleuze rekening nummers.

6.6 De contractant beschikt over een termijn van tien dagen om over te gaan tot de goedkeuring van de door BVBA IMPULS.E uitgeschreven vorderingsstaat. Bij het verstrijken van voormelde termijn van tien dagen, zal de BVBA IMPULS.E gerechtigd zijn om over te gaan tot het uitschrijven van een factuur overeenkomstig de door haar uitgeschreven vorderingsstaat.

7. SANCTIES

7.1 Bij gebreke aan tijdige betaling, zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een forfaitaire schadevergoeding vereist zijn ad. 12 % van het bedrag van de vervallen factuur, met een minimum van 125 euro als forfaitaire schadevergoeding, behoudens bewijs van een grotere schade. Bij iedere vertraging in de betaling zal tevens van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest ad. 12 % per jaar verschuldigd zijn.

7.2 Bij niet-betaling is BVBA IMPULS.E tevens gerechtigd alle lopende bestellingen/werken of verplichtingen uit te stellen, op te schorten of te annuleren zonder dat deze handeling mag gezien worden als een weigering tot levering of uitvoering van het werk. Tevens is BVBA IMPULS.E gerechtigd, indien de contractant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3 Bij niet-tijdige betaling van één factuur worden alle openstaande facturen opeisbaar.

8. KLACHTEN en AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Om geldig te zijn dienen klachten bij schriftelijk toe te komen bij BVBA IMPULS.E binnen 8 dagen volgend op de factuurdatum. Het indienen van een protest ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

8.2 De aansprakelijkheid van BVBA IMPULS.E uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt. Bij eventuele betwisting zal de controle op het geleverde werk of op de levering tegensprekelijk geschieden op het ogenblik van de uitvoering der werken/de levering.

8.3 Elke vordering inzake bedrijfsschade, exploitatie- of andere indirecte schade is uitgesloten. De contractant vrijwaart BVBA IMPULS.E tegen alle aanspraken van derden omtrent schade, al dan niet rechtstreeks veroorzaakt door de geleverde goederen of werkzaamheden die worden uitgevoerd door BVBA IMPULS.E of diens aangestelden, zowel de contractuele als de buitencontractuele aanspraken.

9. BEVOEGDHEID

9.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn opgesteld naar en worden beheerst door Belgisch recht.

9.2 Alle geschillen in verband met de uitvoering of de uitleg van de contractuele relatie tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen.

download de algemene voorwaarden